ZAŠTITA NA RADU

Obveze poslodavca iz zaštite na radu

Sve pravne osobe obvezne su implementirati sustav zaštite na radu. Više informacija o obvezama iz područja zaštite na radu možete naći ovdje.

OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Prema članku 28. Zakona o zaštiti na radu (ZZR) svi poslodavci dužni su osposobiti radnike za rad na siguran način prije početka rada, kod promjena u procesu rada, kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije ili kod upućivanja radnika na novo radno mjesto. Također, poslodavac je osposobljavanje za rad na siguran način dužan obaviti u roku od 30 dana od dana zapošljavanja radnika. U protivnom, poslodavac može biti kažnjen novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kn.

OSPOSOBLJAVANJE POSLODAVCA I OVLAŠTENIKA POSLODAVCA IZ ZAŠTITE NA RADU

Prema članku 26. ZZR-a poslodavci i njihovi ovlaštenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika. Za neispunjenje obveze novčana kazna iznosi 10.000 do 40.000 kn.

OSPOSOBLJAVANJE POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU

Prema članku 30. ZZR-a poslodavac je dužan omoguditi osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu za vrijeme radnog vremena i na trošak poslodavca. Povjerenika za zaštitu na radu radnici biraju i imenuju između sebe i on bez obzira na broj radnika mora biti izabran svugdje gdje to zahtijevaju uvjeti rada (povećana opasnost za sigurnost i zdravlje radnika, rad na izdvojenim mjestima i sl.).

OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Prema članku 62. ZZR-a poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi. U radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 radnika. U slučaju neispunjenja obveze propisana novčana kazna je 10.000 do 20.000 kn.

PROCJENA OPASNOSTI RADNIH MJESTA

Prema članku 18. ZZR-a poslodavac je u cilju unapređenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu dužan procjenjivati opasnosti za život i zdravlje radnika radi njihovog sprječavanja ili smanjenja te je dužan izraditi ili posjedovati procjenu opasnosti. Prema tome, svi poslodavci dužni su izraditi procjenu opasnosti, što je do sada bila obveza samo u pojedinim djelatnostima kao što su industrija, građevinarstvo te djelatnostima kod kojih postoji veća opasnost od ozljeda na radu. Prema članku 13. Pravilnika o izradi procjene opasnosti revizija procjena obavlja se najmanje svake dvije godine ili po nastanku poremećaja u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje zaposlenika. Ako poslodavac ne izradi pisanu procjenu opasnosti kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 kn.

PROCJENA OPASNOSTI ZA RADNA MJESTA S RAČUNALOM

Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom propisana je obveza izrade procjene opasnosti za radna mjesta s računalom. Prema Pravilniku, radnim mjestom s računalom smatra se ono na kojem radnici rade ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. U procjeni opasnosti potrebno je obraditi zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na opremu radnog mjesta (zahtjevi za zaslone, tipkovnice, radni stol ili radnu površinu, radni stolac), radni okoliš (zahtjevi vezani za prostor, osvijetljenost, bliještanje i odsjaje, buku, mikroklimatske uvjete, zračenja) te na programsku opremu.

ISPITIVANJE SREDSTAVA RADA

Prema članku 52. ZZR-a poslodavac je dužan redovito obavljati preglede svih strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih sredstava koja koristi radi utvrđivanja, dok je prema članku 53. ZZR-a poslodavac je dužan obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima prije njihovog stavljanja u uporabu, najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe te prije početka korištenja na novom mjestu uporabe. Za neispunjenje ove obveze poslodavac se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 kn.

ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA

Prema članku 50. ZZR-a poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka; u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracije; u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari; u kojima pri radu nastaju opasna zračenja te u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu. Ispitivanje radnog okoliša poslodavac je dužan obaviti u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine. U slučaju da ne provede ispitivanje radnog okoliša, poslodavac se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 kn.

ISPITIVANJE ELEKTIČNIH INSTALACIJA, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA I HIDRANTSKE MREŽE

Prema članku 42. ZZR-a poslodavac je dužan objekte namijenjene za rad održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim tehničkim propisima. Također, poslodavac je dužan prestati s radom u objektima namijenjenim za rad na kojima nastanu promjene zbog kojih postoji opasnost po sigurnost i zdravlje radnika.

VOĐENJE KNJIGE NADZORA

Prema članku 75. ZZR-a poslodavac je dužan voditi knjigu nadzora u koju svoje odluke upisuju ovlaštenici poslodavca, stručnjak za zaštitu na radu, ovlaštene ustanove i trgovačka društva registrirana za obavljanje poslova zaštite na radu te inspektor rada. Ako ne vodi knjigu nadzora poslodavac se kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 kn.

VOĐENJE EVIDENCIJA

Prema članku 74. ZZR-a poslodavac je dužan voditi evidencije o zaposlenicima osposobljenim za rad na siguran način; zaposlenicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada; strojevima i uređajima s povećanim opasnostima koje koristi; opasnim tvarima koje proizvodi, prerađuje ili koristi; te ozljedama na radu, slučajevima profesionalnih bolesti i poremećajima u tehnološkom procesu koji su izazvali ili su mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika.

LIJEČNIČKI PREGLED ZA POSLOVE S POSEBNIM UVJETIMA RADA

Prema članku 35. ZZR-a poslodavac radnika raspoređenog na poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rukovanje strojevima i uređajima, rad u nepovoljnoj mikroklimi, rad u prašini i sl., prema članku 3. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada) mora uputiti na pregled ovlaštenoj ustanovi, odnosno specijalistu medicine rada u privatnoj praksi s uputnicom koja sadrži podatke o vrsti posla koji radnik obavlja. Također, poslodavac je dužan radnika, koji obavlja poslove s posebnim uvjetima rada, ponovno uputiti na pregled nakon proteka roka utvrđenog propisom zaštite na radu ili kada to ocijeni specijalist medicine rada. U protivnom, poslodavac se kažnjava kaznom u iznosu od 10.000 do 40.000 kn.

LIJEČNIČKI PREGLED VIDA ZA RADNA MJESTA S RAČUNALOM

Prema članku 10. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom poslodavac mora osigurati pregled vida radnika kod specijalista medicine rada prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom, najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala te na zahtjev radnika zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, tj. sa zaslonom.

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Prema članku 61. ZZR-a poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja, s njim upoznati sve radnike te na osnovi tog plana provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine. Ako poslodavac ne utvrdi plan evakuacije i spašavanja radnika i ako ne provede praktičnu vježbu u propisanom roku kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 kn.